Standard kjøpsvilkår

1 GENERELT


Tomorrowtoos standardvilkår (Standardvilkårene) med bestilling og eventuelle vedlegg (samlet kalt Avtalen) mellom kunden (heretter Kunden) og Tomorrowtoo as (heretter Tomorrowtoo) gjelder for ytelsene fra Tomorrowtoo med mindre annet er skriftlig avtalt. Enkelte tjenestetyper har egne tilleggsvilkår som gjelder i tillegg til disse Standardvilkårene. Standardvilkårene inneholder Tomorrowtoo sine standardvilkår for kjøp (kjøp av produkter eller tjenester som Tomorrowtoo leverer til Kunden). Standardvilkårene inneholder tilleggsvilkår for bestilte vedlikeholdsytelser (service, support, drift og annet vedlikehold) fra Tomorrowtoo til Kunden. Tillegg til eller avvik fra Standardvilkårene må avtales skriftlig. Standardvilkårene kan endres uten ytterligere varsel av Tomorrowtoo og får virkning for nye bestillinger fra Kunden. Avtaleinngåelse med senere tillegg, avvik eller endringer i avtalt leveranse samt bestillinger av tjenester eller produkter fra Tomorrowtoo forutsettes foretatt av bemyndiget personell hos Kunden, og Kundens til enhver tid oppgitte kontaktperson forutsettes å ha fullmakt internt hos Kunden til å forplikte Kunden. Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

2 DEFINISJONER

2.1 Levering: Det tidspunkt Kunden mottar leveransen på avtalt sted.
2.2 Installasjonsdag: Den dag Tomorrowtoo er ferdig med avtalt installasjon,og har gitt Kunden melding om dette.
2.3 Produkter: Utstyr (maskinvare) og programvare. 
2.4 Programvare: Både operativsystem og applikasjoner omfattes, dog er det kun programvare i objektversjon som omfattes av Avtalen.
2.5 Tjeneste: Den kompetanse og kunnskap Tomorrowtoo mot betaling stillertil rådighet for Kunden.
2.6 Ytelser: De tjenester og produkter Kunden etter Avtalen skal motta fra Tomorrowtoo.  
2.7 Normal arbeidstid: Mandag - fredag (virkedager) kl. 08-16.

3 PRISBETINGELSER OG LEVERING

3.1 Kontraktssummen faktureres ved Levering, eller på Installasjonsdag dersom Tomorrowtoo skal forestå installasjon. Faktura forfaller til betaling pr 10 dager regnet fra fakturadato. Dersom annet ikke er avtalt, er alle priser gyldige i 30 dager fra pristilbudet er datert og oppgitt i NOK eks. MVA og andre skatter og avgifter. Løpende faste tjenester iht. denne Avtalen betales forskuddsvis fra avtalt startdato per måned dersom annet ikke er avtalt, og det faktureres første gang frem til nærmeste hele måned dersom annen faktureringsperiode ikke er avtalt. 

3.2 Hvis ikke annet er avtalt, skal Tomorrowtoo levere Ex Works (INCOTERMS 2000) fra den adresse varen til enhver tid er lagerført hos Tomorrowtoo, eller direkte fra Tomorrowtoos underleverandørs adresse. Fraktbeløp legges ut av Tomorrowtoo og faktureres Kunden sammen med varene. Dersom levering ikke kan finne sted som følge av forhold Kunden har ansvaret for, plikter Tomorrowtoo å besørge lagerhold av varene inntil Kunden er klar til å motta leveransen. Tomorrowtoo er berettiget til å kreve lagerleie og andre påløpte kostnader.

3.3 Ved mottak av varer plikter Kunden å undersøke emballasjen som vareneer innpakket i for skader, før transportøren forlater leveringsstedet. Dersom Kunden oppdager skade på emballasjen, skal dette anmerkes på fraktbrev eller tilsvarende og rapporteres til Tomorrowtoo så snart som mulig.

3.4 Alle priser gjelder for arbeid innenfor normal arbeidstid.Reise faktureres per påbegynte time for reisetid etter gjeldende satser. I tillegg faktureres det kilometerpris fra første kjørte kilometer etter Statens satser for liten bil. Kostnader for evt. ferger, tog, fly, bomavgift, parkering, diett o.l. belastes i tillegg. Tillegg for arbeid og reise utført mellom kl. 16-20 er 50% av ordinær timepris. Tillegg for arbeid og reise utført etter kl. 20, på offentlige helligdager og i helger er 100% av ordinær timepris.

3.5 Ved for sen betaling har Tomorrowtoo krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Betalingsmislighold ut over 30 dager gir Tomorrowtoo rett til å heve inngått avtale med 30 dagers varsel. Hevningsretten bortfaller dersom forfalt beløp samt påløpne renter til og med betalingsdagen erlegges før utløpet av sistnevnte 30-dagers-periode.

3.6 Dersom lover, forskrifter, retningslinjer, avgiftsreguleringer m.v. vedtas eller endres etter at Avtalen er inngått og slike endringer påvirker Tomorrowtoo sine kostnader eller fremdrift/leveringsmuligheter, kan hver av partene kreve en endring i den avtalte pris og/eller fremdrifts/leveringsplan som reflekterer virkningen av slike vedtak eller endringer med virkning fra den dagen endringen trådte i kraft.

3.7 Ved endringer i valutakurser som påvirker kostnader Tomorrowtoo har i forbindelse med ytelsene, kan Tomorrowtoo justere prisene tilsvarende uten ytterligere varsel. Dersom annet ikke er avtalt skriftlig, benyttes valutakursen på den dagen Tomorrowtoo bokfører fakturaen fra sin underleverandør i aktuell fremmed valuta.

3.8 Tomorrowtoo kan endre Avtalens priser med 1 måneds skriftlig varsel i henhold til konsumprisindeksen for varer og tjenester, begrenset til to ganger per år. Tomorrowtoo kan endre Avtalens priser med 1 måneds skriftlig varsel i henhold til forandringer i kostnader for arbeid og deler, herunder for eksempel dokumenterte prisendringer fra underleverandør. I tillegg kan prisene settes opp fortløpende ved utløp av eventuell garanti.

3.9 Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon eller andre ytelser fra Tomorrowtoo, betales dette etter medgått tid og materiell.

3.10 Dersom Kunden ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsenes karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har Tomorrowtoo rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.3.11 Tomorrowtoo har salgspant i leveransen inntil full betaling er skjedd.

4 PROGRAMVARE, TJENESTER OG UTSTYR FRA UNDERLEVERANDØR

4.1 Ved kjøp av programvare, tjeneste eller utstyr som helt eller delvis leveres av Tomorrowtoo sine underleverandører, gjelder de vilkår som Tomorrowtoo har i sin avtale med den aktuelle underleverandøren, herunder bestemmelsene om rettigheter, garanti og oppsigelse.

4.2 Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i de aktuelle vilkårene, og forutsettes å være kjent med innholdet i disse ved bestilling av ytelser fra Tomorrowtoo. Vilkårene er tilgjengelige på den aktuelle underleverandørens hjemmesider eller ved henvendelse til Tomorrowtoo.

5 KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

5.1 Kunden har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonssted, herunder besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, jording, fremføring av tilslutningspunkt (herunder datanett), kjøle- og ventilasjonsanlegg.

5.2 Tomorrowtoo har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner eller andre forberedelser som Kunden er ansvarlig for.

5.3 Dersom installasjonssted ikke er klargjort eller tilgjengelig til det tidspunkt som er avtalt og dette ikke skyldes forhold som Tomorrowtoo er ansvarlig for, kan Tomorrowtoo kreve økonomisk kompensasjon for kostnader/tap, samt kreve utsettelse av leveringstidspunktet tilsvarende.

5.4 Kunden skal legge til rette for at Tomorrowtoo kan utføre avtalte tjenester, herunder sørge for at Tomorrowtoo gis nødvendig tilgang til lokaler,
at originalprogrammer (inkl. installasjonsnøkler, serienummer og andre identifikasjoner som er nødvendige for å reinstallere programmer) som er installert forefinnes tilgjengelige for Tomorrowtoos tekniske personell,
at systemdokumentasjon blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart, at sikkerhetskopi av programmer og data foreligger,
at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger, og at alle nødvendige godkjennelser fra tredjemann foreligger dersom Kunden ikke selv har rettighetene til ytelsene.

6 RISIKOOVERGANG

Kunden bærer risikoen for ytelsenes tilfeldige undergang eller beskadigelse fra Levering. For skade som inntreffer i forbindelse med transport, suppleres disse Standardvilkårene av reglene i Lov 20. desember 1974 nr. 68 om vegfraktavtaler (vegfraktloven).

7 GARANTI OG REKLAMASJON

7.1 Med mindre annet er avtalt garanterer Tomorrowtoo at leverte ytelser er fri for feil og mangler i en garantiperiode på 12 måneder. Garantiperioden starter ved Levering. Hvis Tomorrowtoo skal foreta installasjon, starter garantiperioden på Installasjonsdag.

7.2 Dersom Kunden ikke melder fra om skadet emballasje ved mottak av varer i henhold til punkt 3.3, kan Tomorrowtoo avvise senere reklamasjoner og krav knyttet til mangel eller skade som burde ha vært oppdaget ved inspeksjon av emballasjen. Skade som det ikke er mulig å oppdage før emballasjen er fjernet, må meldes inn til Tomorrowtoo uten ugrunnet opphold for varer som er sendt fra Norge, og senest innen 7 dager fra leveringsdatoen for varer som er sendt fra utlandet. Ved retur av skadde eller mangelfulle varer iht. denne bestemmelsen, skal Kunden sende Tomorrowtoo bilder som viser både emballasje og varer fra flere ulike vinkler som gjør det mulig for Tomorrowtoo å vurdere emballasjens og varenes tilstand. Dette gjelder selv om emballasjen er uskadet. Kunden skal ved retur/reklamasjon ta vare på mottatt emballasje inntil saken er avklart.

7.3 For standard utstyr og programvare, herunder skytjenester, fra underleverandør kan Kunden, med mindre annet er avtalt særskilt, ikke gjøre gjeldende mer omfattende rettigheter enn Tomorrowtoo har i sin avtale med underleverandøren. Slike vilkår er tilgjengelig for Kunden ved henvendelse til Tomorrowtoo. Som standard utstyr eller programvare regnes utstyr eller programvare som leveres etter underleverandørens spesifikasjoner uten tilpasninger. Kunden har selv ansvaret for å lese og etterleve lisensvilkår og andre kontraktsvilkår som følger med standard utstyr og programvare. På samme måte har Kunden ansvaret for å etterleve vilkår som gjelder for bruk av tredjeparts skytjenester, jf. også punkt 4 ovenfor. Med mindre noe annet er avtalt, leveres skytjenester på de vilkår og betingelser som gjelder fra produsentens/rettighetshaverens side. Endringer fra produsentens/rettighetshaverens side, som for eksempel endringer i produsentens tjenestetilbud, endringer av sky-tjenestens funksjonalitet eller endringer av betingelser for bruk av skytjenesten, vil gjelde for Kunden og kan påvirke Kundens mulighet til å bruke skytjenesten. 

7.4 Tomorrowtoos garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Tomorrowtoo er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Tomorrowtoo. Tomorrowtoo er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Tomorrowtoo. For programvare gjelder de vilkår fra den enkelte programvareleverandør som fremgår i det enkelte programeksemplar, se pkt. 7. Tomorrowtoos ansvar i den forbindelse omfatter kun feil på media som programvaren er levert på.

7.5 Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden uten ugrunnet opphold, og med absolutt reklamasjonsfrist 12 måneder iht. pkt. 6.1, reklamere skriftlig overfor Tomorrowtoo. Om kunden ønsker å reklamere på tjenester utført av Tomorrowtoo, må dette gjøres skriftlig innen 14 dager etter at arbeidet er utført. Reklamasjonen skal inneholde en spesifisert angivelse av mangelen. Reklameres det ikke rettidig bortfaller Kundens rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Tomorrowtoos arbeid er fakturerbart.  Tomorrowtoo dekker kostnadene tilknyttet garanti med unntak av frakt og forsikring tilknyttet transport av utstyret fra Kunden til den adresse Tomorrowtoo angir for utbedring/reparasjon.    Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt innenfor normal arbeidstid. Hvis Kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter Tomorrowtoos ordinære timesatser for den type arbeid. Tomorrowtoo påtar seg å avhjelpe mangler via telenettet (fjernretting) så langt leveransen gjør dette teknisk mulig. Tomorrowtoo har ved reklamasjon av mangler rett til, etter eget valg, enten å foreta utbedring/reparasjon, omlevering, eller yte et forholdsmessig prisavslag.

8 PERSONVERN

8.1 Tomorrowtoo og Kunden kan utveksle personopplysninger som nødvendig av hensyn til administrasjon og oppfølging av avtaleforholdet. For slik behandling av personopplysninger er hver av partene selv behandlingsansvarlig for sin egen behandling, og hver av partene er ansvarlig for overholdelse av de til enhver tid gjeldende personvernregler.8.2 Kunden er behandlingsansvarlig (som definert i EU-forordning 679/2016 GDPR) for all behandling av personopplysninger som Kunden gjør ved bruk av utstyr og programvare, herunder skytjenester, som er levert av Tomorrowtoo. Tomorrowtoo er ikke ansvarlig for brudd på personopplysningssikkerheten som skyldes Kundens bruk av utstyr, programvare eller skytjenester.8.3 Dersom Tomorrowtoo skal behandle personopplysninger på vegne Kunden, skal det inngås databehandleravtale mellom Tomorrowtoo og Kunden,i samsvar med gjeldende personvernregelverk.

9 IMMATERIELLE RETTIGHETER

9.1 Dersom Tomorrowtoo under utførelsen av arbeidet skaper materiale som nyter immateriellrettslig beskyttelse, tilhører alle immaterielle rettigheter av resultatene av Tomorrowtoos arbeid Tomorrowtoo. Kunden kan fritt benytte slikt materiale i sin virksomhet som en ikke-eksklusiv bruksrett. Kunden kan imidlertid ikke uten Tomorrowtoos skriftlige samtykke overdra rettighetene til slikt materiale til andre.

9.2 For rettigheter til ytelser levert av Tomorrowtoo kan Kunden ikke gjøre gjeldende større rett enn det som følger av vilkårene i Tomorrowtoos avtale med underleverandøren. Slike vilkår er tilgjengelige ved henvendelse til Tomorrowtoo. Kunden får bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programvaren. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare i henhold til gjeldende lovgivning. Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre. For levert programvare vil de vilkår som følger av Tomorrowtoos avtale med underleverandøren, herunder vedrørende immaterielle rettigheter, ha direkte anvendelse også for denne Avtalen.

10 KRENKELSE AV TREDJEMANNS RETTIGHETER

Tomorrowtoo er overfor Kunden ansvarlig for at solgt programvare ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter. Kunden er ansvarlig overfor Tomorrowtoo for at ytelser anskaffet fra annen leverandør ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter. Dersom det reises sak mot Kunden med påstand om slik krenkelse, er Kunden forpliktet til straks å orientere Tomorrowtoo om påstanden og/eller søksmålet. Tomorrowtoo eller Tomorrowtoo sine bakenforliggende underleverandør/rettighetshaver vil overta saken og de med saken forbundne kostnader og risiko. Dersom det felles dom i henhold til klagers påstand, er Tomorrowtoo berettiget til, etter eget valg, enten å skaffe Kunden fortsatt rett til å benytte programvaren eller bringe krenkelsen til opphør ved å endre eller erstatte programvaren med annen programvare som i det vesentlige har samme funksjonalitet, eller si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning for slik programvare mot å refundere det vederlag Kunden har betalt for denne programvaren. Kunden kan ikke reise ytterligere krav mot Tomorrowtoo som følge av ovennevnte.

11 MISLIGHOLD OG ERSTATNING

Dersom Tomorrowtoo ikke overholder sine forpliktelser iht. Avtalen ogdette ikke skyldes forhold på Kundens side eller andre forhold som ligger utenfor Tomorrowtoo sin kontroll, og det ikke løper en konvensjonalbot for det samme forholdet, foreligger det mislighold av Avtalen fra Tomorrowtoo sin side.Ved betalingsmislighold fra Kunden kan Tomorrowtoo varsle stans i Avtalens ytelser ved 5 dagers skriftlig varsel. Om Kunden ellers ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avtalen, kan Tomorrowtoo kreve erstatning for sannsynliggjorte merutgifter som Tomorrowtoo påføres. Den part som vil påberope seg mislighold eller erstatning må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende part fikk kjennskap til misligholdet. Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den annen part etter å ha gitt parten rimelig frist til å bringe forholdet i orden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved heving skal Kunden betale for utførte ytelser frem til hevingstidspunktet. Ved mislighold av Avtalen kan den part som rammes, kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger; Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap,skade på andre gjenstander eller immaterielle verdier og krav fra tredjepart. Hver av partenes samlede økonomiske ansvar skal ikke under noen omstendighet overstige 50 % av kontraktssummen (ekskl. mva.).For rammeavtaler kan erstatningskravet, for den enkelte leveranse (avrop eller bestilling) under rammeavtalen, ikke overstige 50 % av verdien (ekskl. mva)av den aktuelle leveransen. Det samlede ansvaret under rammeavtalen skal ikke overskride NOK 500.000,-. Samlet erstatning og refusjon for vedlikeholdsavtaler kan ikke overstige det samlede vederlag (ekskl. mva) etter Avtalen for det aktuelle kalenderåret kravet fremsettes.

12 TAUSHETSPLIKT

Partene skal ikke videreformidle eller la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts systemer, tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt andre forretningshemmeligheter som ikke er offentlig kjent som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av Avtalen.Dette gjelder både for egne ansatte og ansatte hos samarbeidspartnere.

13 FORCE MAJEURE

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure for partene eller partenes underleverandør, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med en (1) måneds Skriftlig varsel dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for parten å opprettholde Avtalen.

14 OVERDRAGELSE

Rettigheter og forpliktelser etter denne Avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten den annens parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Avtalen kan dog overdras til et annet selskap i samme konsern. Tomorrowtoo kan fritt benytte factoring og annen overdragelse av fordringer.

15 LOVVALG OG TVISTELØSNING

Inngått avtale skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av inngått avtale skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvister ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hverav partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse.  Sideskift Standard vedlikeholdsvilkår for Tomorrowtoo as

16 GENERELT

Standard kjøpsvilkår og standard vedlikeholdsvilkår for Tomorrowtoo gjelder, dersom ikke annet er skriftlig avtalt, for vedlikeholdsavtaler fra Tomorrowtoo når Kunden har bedt Tomorrowtoo om support, service eller annet vedlikehold  Tillegg til eller avvik fra Avtalen må avtales skriftlig. Dersom Kunden kjøper ytelser fra Tomorrowtoo, gjelder slike kjøp Tomorrowtoo sine standard kjøpsvilkår dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Dersom Tomorrowtoo behandler personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med support, service eller annet vedlikehold, skal det inngås databehandleravtale mellom Tomorrowtooog Kunden i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Avtaleinngåelse med senere tillegg, avvik eller andre endringer i avtalt leveranse samt bestillingerav ytelser fra Tomorrowtoo forutsettes foretatt av bemyndiget personell hos Kunden, og Kundens til enhver tid oppgitte kontaktperson forutsettes å ha fullmakt internt hos Kunden til å forplikte Kunden. Avtalen omfatter de ytelser som er avtalt, herunder service, support og annet vedlikehold til de produkter (utstyr og/eller programmer) som er avtalt. Tomorrowtoo sine ytelser skal utføres på en slik måte at produktene som omfattes av Avtalen tilfredsstillerde samme funksjonelle krav som da Avtalen ble inngått. Ytelsene dekker feilsituasjoner som oppstår under normal drift.

17 DEFINISJONER

17.1 Vedlikehold (kalles også service, support eller drift): De avtalte ytelser innen service, support, drift eller annet vedlikehold Tomorrowtoo skal levere til Kunden etter Avtalen.
17.2 Serviceperiode: Den perioden Kunden etter Avtalen har krav på vedlikehold fra Tomorrowtoo. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt er Serviceperioden virkedager mandag til fredag kl. 08-16.
17.3 Responstid: Tiden innenfor serviceperioden fra en feil er registrert hos Tomorrowtoo, til Tomorrowtoo starter feilhåndtering. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, starter feilhåndtering med første ledige tekniker innenfor fagfeltet. Kunder med responsavtale går foran kunder uten responsavtale. Oppfyllelse av responstid måles innenfor avtalt Serviceperiode hvert kvartal fra og med første hele årskvartal – måleperioden – etter at Avtalen har trådt i kraft. Kortere responstid kan avtales skriftlig.

18 PRISBETINGELSER

18.1 Priser for avtalte ytelser Prisbetingelser i pkt. 3 gjelder med mindre annet fremgår av pkt. 16. Priser for de enkelte ytelsene skal fremgå av et eget ”Tomorrowtoo Pris- og produktvedlegg” som regnes som et bilag til denne Avtalen, og ved motstrid går ”Tomorrowtoo Pris- og produktvedlegg” foran Tomorrowtoo sine standardvilkår. Service/vedlikehold som er knyttet til en ytelse og fakturert ved Levering eller Installasjonsdag eller tidligere i henhold til Avtalen, og som er underlagt underleverandørens automatiske fornyelse, vil bli automatisk fornyet og fakturert for gjentatte 12 måneders perioder med mindre en av partene skriftlig sier opp service/vedlikehold minimum 3 måneder før utløp av gjeldende periode. Tomorrowtoo tar automatisk ytelsene inn på eksisterende Avtale om vedlikehold eller oppretter ny avtale. Alternative servicenivå tilbys på forespørsel.

18.2 Priser for øvrige ytelser/tillegg Dersom utstyret under Avtalen blir flyttet etter avtaleinngåelse, kan Tomorrowtoo kreve vederlag for de merutgifter dette medfører. Tilsvarende kan Tomorrowtoo kreve vederlag basert på oppgitt timepris for tiden som går med på å koble ned samt returnere utstyr Kunden ikke lenger vil skal omfatte av vedlikeholdsavtalen, og dette gjelder også ved terminering av denne Avtalen. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, vil Kunden bli belastet for reise, medgått arbeidstid og deler (deler belastes kun når utstyret er utenfor garantiperioden).

18.3 Endring av omfattede ytelser i avtaleperioden Prisen for nye ytelser som skal omfattes av Avtalen økes automatisk i neste utsendte faktura. Kunden betaler for ytelser som skal fases ut så lenge ytelsen er i oppsigelsesperiode i forhold til underleverandøren.

19 SAMARBEID

Enhver part kan skriftlig innkalle den annen til møte med fem virkedagers varsel for å drøfte forhold som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen, dog begrenset til fire ganger per år. Melding og varsel etter Avtalen skal avgis skriftlig til avtalt kontaktperson hos motparten. Partene holder egne kostnader pådratt i tilknytning til møtene, dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

20 ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅELSE

Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelse skal signeres av begge parter i eget bilag eller bekreftes på e-post mellom partenes kontaktpersoner.Dersom Kunden i avtaleperioden har behov for å gjøre endring i forhold til hvilke ytelser Avtalen omfatter, gjelder følgende: For alle endringer kreves at Kunden melder fra skriftlig til Tomorrowtoo om hva som skal endres. Utstyrstype og serienummer på utstyr, samt andre nødvendige opplysninger om ytelsene som skal ut eller inn i Avtalen må oppgis. For endringer gir Tomorrowtoo innen 30 dager Kunden skriftlig tilbakemelding på om endringen aksepteres. Tomorrowtoo kan ikke uten saklig grunn nekte å akseptere endringen.Dersom tilbakemelding ikke er gitt innen fristen, eller endringen ikke aksepteres,vil Avtalen løpe uendret. Dersom forespørselen om endring aksepteres,vil Tomorrowtoo i et tilbud opplyse Kunden om de vilkår som vil gjelde etter den forespurte endring, blant annet når det gjelder pris. Endringen trer i kraft når nytt Pris- og produktvedlegg eller nytt bilag om endringer etter avtaleinngåelse er akseptert av partene som nytt dokument omfattet av denne Avtalen.Dersom ytelser som er omfattet av avtalen ikke lenger støttes av underleverandørens vedlikeholdsprogram eller underleverandøren har terminert produksjon av deler etc., kan Tomorrowtoo forlange ytelsen fjernet fra Avtalen og skal ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle nødvendige investeringer hos Kunden for å opprettholde tilsvarende funksjonalitet.

21 KUNDENS PLIKTER

Kunden forutsettes å legge til rette for at Tomorrowtoo kan utføre avtalte tjenester, og ellers å oppfylle sine plikter etter Avtalen. Unnlatelse kan lede til utsettelse eller bortfall av Tomorrowtoo sin plikt til ytelse. Kunden oppnevner 2 personer som kan bestille bistand fra Tomorrowtoo dersom annet ikke er avtalt. Kunden innestår for at slike personer innehar slik kompetanse som er nødvendig for å benytte utstyr og programvare samt bistå Tomorrowtoo slik at Tomorrowtoo kan få utført avtalte plikter. Kunden skal bistå Tomorrowtoo med å søke sikkerhetsklarering for Tomorrowtoo sitt personale dersom dette er nødvendig for ytelser i henhold til Avtalen. Kunden skal legge forholdene til rette slik at Tomorrowtoo kan utføre sine plikter, bl.a. ved å gi Tomorrowtoo nødvendig tilgang til lokaler, og skriftlig melding om eventuell flytting av utstyret, anskaffelse eller fjerning av utstyr og endring av utstyrets bruk som har betydning for ytelsene. Hvis utstyr og/eller programmer som omfattes av Tomorrowtoo sine ytelser etter Avtalen er levert av andre enn Tomorrowtoo, skal Kunden skriftlig orientere Tomorrowtoo om garantier og reklamasjonsrettigheter for slikt utstyr og/eller slike programmer. Kunden har ansvar for daglig drift og ettersyn, samt driftsmessig vedlikehold og har ansvaret for at utstyr og programmer utnyttes og lagres slik utstyrs- eller programleverandøren har foreskrevet i samsvar med anerkjent praksis. Kunden forplikter seg til å opprettholde minst like gode driftsforhold for utstyret som det som systemdokumentasjonen for den enkelte enhet spesifiserer, eller som spesifisert av Tomorrowtoo. Krav til driftsforhold forutsettes kjent av Kunden. Kunden foretar nødvendig sikkerhetskopiering og er ansvarlig for å påse at sikkerhetskopi er foretatt på forsvarlig måte og sikkerhetskopi funnet i orden. Kunden er også ansvarlig for forsvarlig lagring av sikkerhetskopi - media og dokumentasjon. Hvis ikke annet er avtalt, er Kunden ansvarlig for at det utstyret som omfattes av Avtalen, blir tilknyttet det offentlige telenettet i henhold til Tomorrowtoo sine spesifikasjoner hvis dette er nødvendig for at Tomorrowtoo skal få utført avtalt vedlikehold. Det er Kundens ansvar å påse at gjeldende spesifikasjoner for utstyr og programmer etterfølges, og at det utelukkende benyttes deler, forbruksmateriell eller rekvisita som er innkjøpt fra Tomorrowtoo eller annen autorisert forhandler. Kunden er ansvarlig for at originalprogrammer som er installert alltid forefinnes tilgjengelige for Tomorrowtoo sitt tekniske personell. Dette inkluderer installasjonsnøkler og/eller andre identifikasjoner så som serienummer etc. som er nødvendige for å reinstallere programmer. Kunden er ansvarlig for at systemdokumentasjon blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart. Kunden sørger for at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger. Kunden har også ansvar for å skaffe alle nødvendige godkjennelser fra eier dersom Kunden ikke selv er eier av hele ytelsen. Kunden har ikke anledning til å foreta reparasjon eller justeringer i utstyr eller korreksjoner i programmer utover det som er godkjent av Tomorrowtoo.

22 VARIGHET OG OPPHØR

Avtaler gjelder i en måned. Avtaler fornyes deretter automatisk for en måned av gangen, frem til første dag i måneden, med en gjensidig rett for partene til å si opp Avtaler med en måneds skriftlig varsel før utløpet av hver periode. Annen varighet og oppsigelse av Avtaler mellom partene kan avtales i bilag.
For programvare, tjeneste eller utstyr fra underleverandør kan Kunden ikke gjøre gjeldende annen varighet eller oppsigelse enn Tomorrowtoo har i sin avtale med underleverandøren. Slike vilkår er tilgjengelige for Kunden ved henvendelse til Tomorrowtoo.